شهرداری بندرترکمن درنظردارد طی مجوز بند 2 صورتجلسه شماره13 - 12/12/96 شورای اسلامی شهر ، درراستای ارتقای نشاط اجتماعی و توسعه فضاهای تفریحی و گردشگری ، قسمتی ازعرصه پارک  بوستان گلستان واقع درضلع جنوب شرقی را بمدت 7سال به صورت اجاره جهت احداث شهربازی باحفظ مالکیت به اشخاص(حقیقی،حقوقی)بشرح ذیل واگذارنماید.

 

تقشه ی شهر بندر ترکمن
برای دیدن نقشه ی شهر کلیک کنید
راه های ارتباط با شهرداری

سامانه ارتباط مردمی : 137

تلفن های تماس: 01734422022-3

تلفن های تماس: 01734431366

دورنگار: 0173442024

پست الکترونیک info@bandartorkman.ir

حق انتشار اطلاعات براى شهردارى بندر ترکمنمحفوظ است