شهرداري بندرتركمن در نظر داردبرابر بند2مصوبه شماره 93– 20/05/95 شورای محترم اسلامی شهر و براساس ماده 13 آئین نامه مالی شهرداریها در نظر داردمغازه های جنب پارک شهید حافظی خود را به  بصورت اجاره دوساله طبق شرایط ذیل واگذار نماید.

 

تقشه ی شهر بندر ترکمن
برای دیدن نقشه ی شهر کلیک کنید
راه های ارتباط با شهرداری

سامانه ارتباط مردمی : 137

تلفن های تماس: 01734422022-3

تلفن های تماس: 01734431366

دورنگار: 0173442024

پست الکترونیک info@bandartorkman.ir

حق انتشار اطلاعات براى شهردارى بندر ترکمنمحفوظ است