نصب پارچه های رنگی بر تیرهای برق بلواربهشتی توسط واحدزیباسازی

 نصب پارچه های رنگی بر تیرهای برق بلواربهشتی توسط واحدزیباسازی
1395/10/09

تقشه ی شهر بندر ترکمن
برای دیدن نقشه ی شهر کلیک کنید
راه های ارتباط با شهرداری

سامانه ارتباط مردمی : 137

تلفن های تماس: 01734422022-3

تلفن های تماس: 01734431366

دورنگار: 0173442024

پست الکترونیک info@bandartorkman.ir

حق انتشار اطلاعات براى شهردارى بندر ترکمنمحفوظ است