هرس فصلی درختان سطح شهر به صورت گسترده با همکاری ومشارکت شهرداری واداره برق شهرستان ترکمن

 هرس فصلی درختان سطح شهر به صورت گسترده با همکاری ومشارکت شهرداری واداره برق شهرستان ترکمن
1395/10/06

تقشه ی شهر بندر ترکمن
برای دیدن نقشه ی شهر کلیک کنید
راه های ارتباط با شهرداری

سامانه ارتباط مردمی : 137

تلفن های تماس: 01734422022-3

تلفن های تماس: 01734431366

دورنگار: 0173442024

پست الکترونیک info@bandartorkman.ir

حق انتشار اطلاعات براى شهردارى بندر ترکمنمحفوظ است