جلسه حاشیه نشینی و سکونت گاههای غیر رسمی

در این جلسه در خصوص شناسایی سکونت گاههای غیررسمی و مناطق حاشیه نشینی شهر و همچنین اولویت بندی مناطق مذکور تصمیم گیری گردید و همچنین مقرر گردید دستگاههای عضو ستاد برنامه و راهکارهای لازم جهت حل مشکلات و معضلات مناطق حاشیه نشین را به دبیرخانه ستاد (شهرداری) ارسال نمایند.

 

 

 

 

تقشه ی شهر بندر ترکمن
برای دیدن نقشه ی شهر کلیک کنید
راه های ارتباط با شهرداری

سامانه ارتباط مردمی : 137

تلفن های تماس: 01734422022-3

تلفن های تماس: 01734431366

دورنگار: 0173442024

پست الکترونیک info@bandartorkman.ir

حق انتشار اطلاعات براى شهردارى بندر ترکمنمحفوظ است