تجدید مزایده غرفه های جنب پارک شهید حافظی

 

شهرداري بندرتركمن در نظر داردبرابر بند2مصوبه شماره 93– 20/05/95 شورای محترم اسلامی شهر و براساس ماده 13 آئین نامه مالی شهرداریها در نظر داردمغازه های جنب پارک شهید حافظی خود را به  بصورت اجاره دوساله طبق شرایط ذیل واگذار نماید.

شرايط مزايده :

 داوطلبین شرکت در مزایده قبل از شرکت در مزایده از مغازه ها دیدن نمایند .

  • مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5% کل مبلغ برآوردطبق جدول پیوست ارائه گردیده. که در صورت واریز نقدی به شماره حساب سپرده سیبا 0107740262002 بنام شهرداری بندرترکمن و درغیر این صورت اسناد خزانه یا ضمانتنامه بانکی ارائه گردد .
  • شهرداری می تواند درصورتی که برندگان اول،دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان را به نفع خود ضبط نماید.
  • شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .
  • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده درج شده است.
  • متقاضیان می توانند از تاریخ نشر آگهی بمدت 10 روز پیشنهادهای خود را در پاکت در بسته تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 95/8/13 به دبیرخانه تحویل و رسید اخذ نمایند.
  • کمیسیون در تاریخ 95/8/15 تشکیل و با حضور اعضا کمیسیون معاملات مفتوح و برندگان مزایده اعلام خواهد شد.
  • جهت اطلاع بیشتر با تلفن 01734422022 تماس بگیرید .

     

تقشه ی شهر بندر ترکمن
برای دیدن نقشه ی شهر کلیک کنید
راه های ارتباط با شهرداری

سامانه ارتباط مردمی : 137

تلفن های تماس: 01734422022-3

تلفن های تماس: 01734431366

دورنگار: 0173442024

پست الکترونیک info@bandartorkman.ir

حق انتشار اطلاعات براى شهردارى بندر ترکمنمحفوظ است