انتصاب در شهرداری

 

     شهردار بندرترکمن طی احکامی جداگانه آقایان مراد محمد اونق را بعنوان بازرس شهرداری و مهندس عبداله کٌر را بعنوان مدیر پروژه های سرمایه گذاری و طرح های مشارکتی منصوب کرد  

تقشه ی شهر بندر ترکمن
برای دیدن نقشه ی شهر کلیک کنید
راه های ارتباط با شهرداری

سامانه ارتباط مردمی : 137

تلفن های تماس: 01734422022-3

تلفن های تماس: 01734431366

دورنگار: 0173442024

پست الکترونیک info@bandartorkman.ir

حق انتشار اطلاعات براى شهردارى بندر ترکمنمحفوظ است

Téléchargeur de vidéos YouTube story saver Telecharger Video Instagram