آگهی اجاره جایگاه CNG از طریق شرکت های مجاز به بهره برداری

شهرداری بندرترکمن در نظر دارد به استناد مادۀ (13)آیین نامۀ مالی شهرداریها نسبت به واگذاری یک جایگاه CNG واقع در بلوار مرحوم حاجی محمد عابدی کر ( ورودی جادۀ گمیشان) به صورت اجاره به مدت یک سال  طبق شرایط ذیل از طریق سامانۀ تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) اقدام نماید.;کلیه مراحل برگزاری مزایده تا ارائه پیشنهاد متقاضیان و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد1 شد.

شرایط شرکت در مزایده:

1-قیمت پایۀ کارشناسی اجارۀ ماهیانه به مبلغ  000/000/340(به حروف: سیصدو چهل میلیون )ریال می باشد.

2-مبلغ سپردۀ شرکت در مزایده 000/000/210 (به حروف: دویست و ده میلیون)ریال به صورت ضمانتنامۀ بانکی

3-تاریخ انتشار مزایده در سامانه : چهارشنبه مورخ 7/8/1399

4- مهلت دریافت اسناد از سامانه : تا ساعت14 پنجشنبه مورخ 15/8/1399  

5- مهلت ارسال پیشنهادات : تا ساعت 19 بعدازظهر یک شنبه مورخ 25/8/1399

6- زمان و مکان بازگشایی پاکات :ساعت 11 صبح دوشنبه مورخ  26/8/1399در دفتر شهردار برگزار می گردد.

7- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .

8- چنانچه برندگان نفر اول ، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

سایر موارد در اسناد مزایده موجود می باشد و پیشنهاد دهندگان در مهلت مقرر باید کلیه اسناد و فرم های مربوطه را با قید اینکه مورد قبول است امضاء و ضمیمۀ پیشنهاد کرده و نسبت به ثبت بارگذاری اسناد تکمیل شده مزایده و پاکات (الف ، ب،ج) در سامانۀ ستاد اقدام و پاکت (الف)را تا تاریخ 25/8/1399 به واحد دبیرخانۀ شهرداری تحویل نمایند.متقاضیان می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکات به نشانی بندرترکمن خیابان شهرداری-شهرداری بندرترکمن واحد قراردادها مراجعه و یا با شمارۀ تلفن 09111766037 تماس حاصل فرمایند.

نورمحمدطراج- شهردار

تقشه ی شهر بندر ترکمن
برای دیدن نقشه ی شهر کلیک کنید
راه های ارتباط با شهرداری

سامانه ارتباط مردمی : 137

تلفن های تماس: 01734422022-3

تلفن های تماس: 01734431366

دورنگار: 0173442024

پست الکترونیک info@bandartorkman.ir

حق انتشار اطلاعات براى شهردارى بندر ترکمنمحفوظ است

Téléchargeur de vidéos YouTube story saver Telecharger Video Instagram