مزایده عمومی (اجاره جایگاه CNG)

شهرداری بندرترکمن در نظر دارد به استناد ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها نسبت به واگذاری یک جایگاه CNG واقع در بلوار مرحوم حاجی محمد عابدی کر (ورودی جادۀ گمیشان ) به صورت اجاره به مدت یک سال  طبق شرایط ذیل اقدام نماید. متقاضیان شرکت در مزایده می توانند با مراجعه به واحد امور قراردادهای شهرداری نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند

شرایط شرکت در مزایده:

1-قیمت پایه کارشناسی اجاره ، ماهیانه به مبلغ 340.000.000( به حروف : سیصدو چهل میلیون ) ریال میباشد.

2-اجاره جایگاه مورد مزایده صرفأ جهت یک سال می باشددو هیچ گونه حقی برای مستاجر از لحاظ سرقفلی و کسب و پیشه ایجاد نخواهد نمود .

3-کلیه شرکت های صلاحیتدارکه از  سوی شرکت ملی نفت ایران مورد تایید باشند می توانند در این مزایده شرکت نمایند.

4-متقاضیان مایل به شرکت در مزایده بایستی مدارک و اسناد مربوط شامل اساسنامه ، آگهی آخرین تغییرات شرکت ، تاییدیه شرکت ملی نفت، گواهی صلاحیت ایمنی ، گواهی ارزش افزوده ، سابقۀ کار ، ُسپرده شرکت در مزایده ،  فرم پیشنهاد قیمت و ... ارایه نمایند.

5- متقاضیان می بایست مبلغ  000/000/210(دویست و ده میلیون )ریال  را به عنوان سپردۀ شرکت در مزایده به شماره حساب 0107740262002 بنام شهرداری بندرترکمن نقدأ واریز یا اسناد خزانه یا ضمانت نامۀ معتبر بانکی را به  همراه سایر مدارک لازم درپاکت دربسته به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.

6- متقاضی شرکت در مزایده باید حداقل 3سال سابقۀجایگاه داری (CNG)را داشته و سابقه فعالیت را با تاییدیه از سازمان مربوطه ارائه نماید.

7-برنده مزایده (مستاجر) مکلف است هنگام تنظیم و عقد قرارداد معادل 10درصد کل مبلغ مورد پیمان را بمنظور تضمین حسن انجام تعهدات قرارداد بصورت ضمانتنامۀ بانکی یا اسناد خزانه به عنوان سپرده ارائه نماید.

8-شهرداری عندالزوم همکاری های لازم در جهت معرفی مستاجر به ادارات و سازمان های ذیربط را معمول خواهد داشت.

9-کلیه دستگاه و تجهیزات صحیح وسالم به برندۀ مزایده به عنوان مستأجر تحویل می گردد.

10-کلیه کسورات قانونی شامل بیمه ، مالیات و سایر کسورات در صورت شمول کلأ به عهده مستأجر می باشد.

 11- به پیشنهاد مبهم ، مخدوش مشروط و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

12-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .

13-چنانچه برندگان نفر اول ، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشد سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

14-پرداخت کلیه هزینه های جایگاه مورد اجاره  CNGاز جمله آب ، برق ،گاز مصرفی وتعمیرات و...به عهده برندۀ مزایده می باشد.

15-پرداخت هزینۀ کارشناسی قیمت پایه جایگاه مورد اجاره بر عهدۀ برندۀ مزایده می باشد.

16-متقاضیان تا پایان وقت اداری روز دو شنبه مورخ 10/6/1399 ضمانتنامه بانکی یا اسناد خزانه را تحویل واحد دبیرخانه شهرداری نمایند

17-متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 11/06/1399جهت شرکت در مزایده کتبی اقدام نمایند .

18-کلیه پیشنهادات واصله رأس ساعت12روز چهارشنبه مورخ 12/6/1399 باحضور اعضاء کمیسیون عالی  معاملات شهرداری  دردفترشهردارمفتوح و برندگان مزایده اعلام خواهد شد.

متقاضیان می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکات به نشانی بندرترکمن خیابان شهرداری-شهرداری بندرترکمن واحد قراردادها مراجعه و یا با شمارۀ تلفن 09111766037 تماس حاصل فرمایند.

 

((پیشنهاد قیمت ))

شهردار محترم بندرترکمن

با سلام

اینجانب                                         فرزند                          به کد ملی                            وشماره شناسنامه                 متولد                           صادره                       مدیرعامل شرکت                                با شماره ثبت                         و باگرید                                و گرایش                        به آدرس                                                                      تلفن :                              کدپستی                                 با اطلاع از شرایط مزایده و مطالعه دقیق ضمن قبول مفاد آن حاضرم جایگاه CNG را با اجاره بهاء ماهیانه به مبلغ                                     ریال و جمعا به مبلغ                                      ریال به مدت یکسال اجاره نمایم.

                                                                                                                    مهر و امضاء شرکت

 

 

تقشه ی شهر بندر ترکمن
برای دیدن نقشه ی شهر کلیک کنید
راه های ارتباط با شهرداری

سامانه ارتباط مردمی : 137

تلفن های تماس: 01734422022-3

تلفن های تماس: 01734431366

دورنگار: 0173442024

پست الکترونیک info@bandartorkman.ir

حق انتشار اطلاعات براى شهردارى بندر ترکمنمحفوظ است

Téléchargeur de vidéos YouTube story saver Telecharger Video Instagram