آشنایی با مفهوم پدافند غیر عامل

تعریف کامل پدافند غیر عامل :
مجموعه اقدامات غیرمسلحانه ای است که موجب کاهش آسیب پذیری، بازدارندگی، افزایش پایداری، تسریع مدیریت بحران و استمرار خدمات ضروری در مقابل اقدامات نظامی و غیرنظامی خصمانه دشمن می گردد

 

تقشه ی شهر بندر ترکمن
برای دیدن نقشه ی شهر کلیک کنید
راه های ارتباط با شهرداری

سامانه ارتباط مردمی : 137

تلفن های تماس: 01734422022-3

تلفن های تماس: 01734431366

دورنگار: 0173442024

پست الکترونیک info@bandartorkman.ir

حق انتشار اطلاعات براى شهردارى بندر ترکمنمحفوظ است