فراخوان و مزایده احداث شهربازی

شهرداری بندرترکمن درنظردارد طی مجوز بند 2 صورتجلسه شماره13 - 12/12/96 شورای اسلامی شهر ، درراستای ارتقای نشاط اجتماعی و توسعه فضاهای تفریحی و گردشگری ، قسمتی ازعرصه پارک  بوستان گلستان واقع درضلع جنوب شرقی را بمدت 7سال به صورت اجاره جهت احداث شهربازی باحفظ مالکیت به اشخاص(حقیقی،حقوقی)بشرح ذیل واگذارنماید.

1-  شرکت کنندگان  قبل ازشرکت درمزایده ازمحل موردنظربازدید نمایند.                    2-  مبلغ اجاره پایه  ماهیانه  000/000/25ریال و برای سال های آتی  هرسال با افزایش  15% میباشد.  

3- مبلغ سپرده شرکت درمزایده معادل  5 % قیمت کل کارشناسی به مبلغ 000/160/161ریال می باشد که درصورت واریزنقدی به شماره حساب سپرده سیبا0107740262002 بنام شهرداری بندرترکمن ودرغیراین صورت اسناد خزانه یا ضمانتنامه بانکی ارایه گردد.                          4 -  به پیشنهادهای مبهم  و مخدوش  و مشروط و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

5- شهرداری در رد یا قبول هریک ازپیشنهادات مختاراست.    6-  شهرداری میتواند درصورتی که برندگان اول .دوم . سوم مزایده حاضربه انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط نمایند.

7- هزینه چاپ آگهی و کارشناسی به عهده برنده  مزایده می باشد.     8-  متقاضیان میتوانند پیشنهادهای خود را درپاکت دربسته تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 06/02/97 به دبیرخانه تحویل  و رسید اخذ نمایند.   9–  درحین ارائه پیشنهادات داشتن طرح احداث شهربازی درعرصه  موردنظر الزامی میباشد.      10 – کلیه  مراحل امورات اداری  و هزینه های  امتیازات  و مصرفی آب ،برق ،گاز و سایرکسورات قانونی اعم از بیمه یا مالیات و   ..... . ...   بعهده مستاجر میباشد.         11- درشرایط مساوی اولویت با سرمایه گزارانی میباشد که درزمینه تجهیزات شهربازی تولیدکننده یادارای تجارب اجرایی وفعالیت مرتبط باشند.                      12 - میزان تقریبی سرمایه گزاری تا مرحله بهره برداری حداقل 000/000/000/5  ریال میباشد. 13 – مدت زمان خرید دستگاه وکلیه تجهیزات مرتبط نصب و ایجاد بسترهای لازم و اخذ استاندارد راه اندازی و آماده سازی و بهره برداری حداکثر 3 ماه میباشد.         14- بررسی وگشایش پاکت پیشنهادات روز شنبه مورخ 08/02/97  راس ساعت 13 با حضوراعضا ء کمیسیون معاملات میباشد.

 

تقشه ی شهر بندر ترکمن
برای دیدن نقشه ی شهر کلیک کنید
راه های ارتباط با شهرداری

سامانه ارتباط مردمی : 137

تلفن های تماس: 01734422022-3

تلفن های تماس: 01734431366

دورنگار: 0173442024

پست الکترونیک info@bandartorkman.ir

حق انتشار اطلاعات براى شهردارى بندر ترکمنمحفوظ است