مزایده ملک تجاری جنب ساختمان اداری شهرداری

شهرداري بندرتركمن در نظر داردبرابر بند 5 مصوبه شماره 108 18/03/96 شورای محترم اسلامی شهر و براساس ماده 13 آئین نامه مالی ملک تجاری جنب ساختمان اداری شهرداری را به  بصورت اجاره 5ساله طبق شرایط ذیل واگذار نماید.

  • داوطلبین شرکت در مزایده قبل از شرکت در مزایده ازملک موصوف بازدید نمایند.
  • اجاره ماهیانه سه سال اول طبق قیمت کارشناسی اعلام شده وسال چهارم وپنجم بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی برآورد می گردد.
  • مبلغ اجاره پایه ماهیانه 9.500.000 ریال وسه ساله اول جمعاً بمبلغ 342.000.000 ریال می باشد.
  • مبلغ سپرده شرکت درمزایده معادل 5% قیمت کل کارشناسی به مبلغ 17.100.000 ریال ( هفده میلیون و یکصد هزارریال) می باشد که درصورت واریز نقدی به شماره حساب سپرده سیبا 0107740262002 بنام شهرداری بندرترکمن و درغیر این صورت اسناد خزانه یا ضمانتنامه بانکی ارائه گردد .
  • به پیشنهادهای مبهم ومخدوش ، مشروط وفاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهاد ات مختار است .
  • شهرداری میتواند در صورتی که برندگان اول،دوم،وسوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان بترتیب ضبط نماید.
  • هزینه چاپ آگهی وکارشناسی به عهده برندگان مزایده میباشد.
  • متقاضیان می توانند پیشنهادهای خود رادرپاکت در بسته تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 96/6/30  به  دبیرخانه  تحویل ورسید اخذ نمایند .
  • کمیسیون درتاریخ 96/07/01 تشکیل وبا حضور اعضاءکمیسیون معاملات مفتوح وبرندگان مزایده اعلام خواهد شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 01734422022  تماس یا به آدرس سایت :www.bandartorkman.irیا شبکه اجتماعی bandar_torkeman@ مراجعه فرمایید.                                                

 

                                                                                                

تقشه ی شهر بندر ترکمن
برای دیدن نقشه ی شهر کلیک کنید
راه های ارتباط با شهرداری

سامانه ارتباط مردمی : 137

تلفن های تماس: 01734422022-3

تلفن های تماس: 01734431366

دورنگار: 0173442024

پست الکترونیک info@bandartorkman.ir

حق انتشار اطلاعات براى شهردارى بندر ترکمنمحفوظ است