اصلاحیه مناقصه خدمات شهری

شهرداري بندرتركمن در نظر داردبرابر بند 1 مصوبه شماره 106 10/02/96 شورای محترم اسلامی شهر و براساس ماده 13 آئین نامه مالی در نظر دارد امورات  خدمات شهررا از طریق مناقصه به مدت یکسال به شرکت هایی که  (دارای تاییدیه از اداره کار ورفاه اجتماعی )می باشند  طبق شرایط ذیل واگذار نماید.

  • مبلغ سپرده شرکت درمناقصه معادل 5% قیمت کل کارشناسی به مبلغ 000/000/212/1ریال ( یک میلیاردو دویست و دوازده میلیون ریال) می باشد که درصورت واریز نقدی به شماره حساب سپرده سیبا 0107740262002 بنام شهرداری بندرترکمن و درغیر این صورت اسناد خزانه یا ضمانتنامه بانکی ارائه گردد .
  • شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهاد ات مختار است .
  • شهرداری میتواند در صورتی که برندگان اول،دوم،وسوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان بترتیب ضبط نماید.
  •  متقاضیان می توانند پیشنهادهای خود رادرپاکت در بسته تا پایان وقت اداری روزچهار شنبه مورخ 14/4/96   به  دبیرخانه  تحویل ورسید اخذ نمایند
  • هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد .
  • کمیسیون درتاریخ 15/4/96 تشکیل وبا حضور اعضاءکمیسیون معاملات مفتوح وبرندگان مناقصه اعلام خواهد شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 01734422022  تماس یا به آدرس سایت :www.bandartorkman.irیا شبکه اجتماعی bandar_torkeman@ مراجعه فرمایید.

 

متن آگهی، دفترچه پیمان و نمونه قرارداد :

 

 

پیوست دفترچه پیمان خدمات شهری (نیروی انسانی ماشن آلات ،تجهیزات وسایل مورد نیاز)

 

 

تقشه ی شهر بندر ترکمن
برای دیدن نقشه ی شهر کلیک کنید
راه های ارتباط با شهرداری

سامانه ارتباط مردمی : 137

تلفن های تماس: 01734422022-3

تلفن های تماس: 01734431366

دورنگار: 0173442024

پست الکترونیک info@bandartorkman.ir

حق انتشار اطلاعات براى شهردارى بندر ترکمنمحفوظ است