مناقصه عمومی فضای سبز و خدمات شهری

شهرداری بندرترکمن در نظر دارد برابر بند 1 و2 مصوبه شماره 106- 10/2/96 شورای مخترم اسلامی شهر بندرترکمن و براساس ماده 13 آئین نامه مالی در نظر دارد امورات فضای سبز و خدمات شهری را از طریق مناقصه به مدت یکسال به شرکتهایی که توانایی انجام هردو امور را داشته و (دارای تاییدیه از اداره کار و رفاه امور اجتماعی و رتبه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی ) می باشند طبق شرایط ذیل واگذار نماید.

1- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه معادل 5% قیمت کل کارشناسی به مبلغ 1.445.000.000 (یک میلیارد و چهارصد و چهل و پنج میلیون ) ریال می باشد که در صورت واریز نقدی به شماره حساب سپرده سیبا 0107740262002 بنام شهرداری بندرترکمن و در غیراینصورت اسناد خزانه یا ضمانت نامه بانکی ارئه گردد.

2- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

3- شهرداری می تواند در صورتی که برندگان اول،دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان را به ترتیب ضبط نماید.

4- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

5- متقاضیان می توانند پیشنهادهای خود را در پاکت دربسته تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 96/4/14 به دبیرخانه تحویل و رسید اخذ نمایند.

6- کمیسیون در تاریخ 96/4/15 تشکیل و با حضور اعضا کمیسیون معاملات مفتوح و برندگان مناقصه اعلام خواهد شد .

 

 فایلهای دفترچه پیمان و نمونه قرارداد

 

 

 

تقشه ی شهر بندر ترکمن
برای دیدن نقشه ی شهر کلیک کنید
راه های ارتباط با شهرداری

سامانه ارتباط مردمی : 137

تلفن های تماس: 01734422022-3

تلفن های تماس: 01734431366

دورنگار: 0173442024

پست الکترونیک info@bandartorkman.ir

حق انتشار اطلاعات براى شهردارى بندر ترکمنمحفوظ است