معرفی شهردار سوابق شهردار وظایف شهردار راه های ارتباطی

نورمحمد تراج

سوابق شهردار :

در حال بروز رسانی.....

وظایف شهردار :

1- رهبري ، هدايت ، هماهنگي و نظارت بر حسن اجراي امور اداري و مالي ، شهر سازي و خدمات شهري ، عمراني ، امور اجتماعي و فرهنگي ، طرح و برنامه و ساير واحدهاي تابعه شهرداري

2- بررسي و تعيين خط مشي و سياستهاي اجرايي شهرداري و طرح و دفاع از آن در جامعه ذيربط

3- نمايندگي حقوقي شهرداري نزد مراجع ذيصلاح و نظارت بر حسن اجراي مقررات حقوقي در شهرداري

4- ارائه پيشنهاد تأسيس ، توسعه ،‌انحلال و ادغام واحدهاي شهرداري به مراجع ذيربط

5- اجراي مصوبات شوراي اسلامي شهر در محدوده مقررات و ضوابط مربوطه

6- عزل و نصب معاونين و رؤساي واحدهاي تابعه شهرداري با رعايت مقررات ذيربط

7- برقراري ارتباطات لازم با وزارت كشور، استانداري و ساير دستگاهها و نهادهاي ذيربط به منظور پيگيري امور و بهره گيري و توسعه فعالتيهاي عمراني ، خدماتي و غيره شهرداري

8- ارزيابي منظم امور و تهيه و انعكاس گزارشهاي لازم به مراجع ذيربط

9- انجام ساير اموري كه در چهارچوب وظايف محول ميگردد

راه های ارتباطی با شهردار :

تلفن های تماس: 01734422022-3 01734431366

دورنگار: 0173442024

پست الکترونیک info@bandartorkman.ir

تقشه ی شهر بندر ترکمن
برای دیدن نقشه ی شهر کلیک کنید
راه های ارتباط با شهرداری

سامانه ارتباط مردمی : 137

تلفن های تماس: 01734422022-3

تلفن های تماس: 01734431366

دورنگار: 0173442024

پست الکترونیک info@bandartorkman.ir

حق انتشار اطلاعات براى شهردارى بندر ترکمنمحفوظ است