شهرداری بندرترکمن در نظر دارد به استناد مادۀ (13)آیین نامۀ مالی شهرداریها نسبت به واگذاری یک جایگاه CNG واقع در بلوار مرحوم حاجی محمد عابدی کر ( ورودی جادۀ گمیشان) به صورت اجاره به مدت یک سال  طبق شرایط ذیل از طریق سامانۀ تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) اقدام نماید.;کلیه مراحل برگزاری مزایده تا ارائه پیشنهاد متقاضیان و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

شهرداری بندرترکمن برابر بند 2 مصوبه شورای اسلامی شهر دو باب آلاچیق واقع در ورودی پارک بوستان جهت عرضه محصولات فرهنگی و بومی محلی و صنایع دستی و غذاهای سنتی را به صورت اجاره یکساله طبق شرایط ذیل واگذار نماید.

 

تقشه ی شهر بندر ترکمن
برای دیدن نقشه ی شهر کلیک کنید
راه های ارتباط با شهرداری

سامانه ارتباط مردمی : 137

تلفن های تماس: 01734422022-3

تلفن های تماس: 01734431366

دورنگار: 0173442024

پست الکترونیک info@bandartorkman.ir

حق انتشار اطلاعات براى شهردارى بندر ترکمنمحفوظ است

Téléchargeur de vidéos YouTube story saver Telecharger Video Instagram