شهرداري بندرتركمن در نظر داردبرابر بند2مصوبه شماره 93– 20/05/95 شورای محترم اسلامی شهر و براساس ماده 13 آئین نامه مالی شهرداریها در نظر داردمغازه های جنب پارک شهید حافظی خود را به  بصورت اجاره دوساله طبق شرایط ذیل واگذار نماید.

 

 

     شهردار بندرترکمن طی احکامی جداگانه آقایان مراد محمد اونق را بعنوان بازرس شهرداری و مهندس عبداله کٌر را بعنوان مدیر پروژه های سرمایه گذاری و طرح های مشارکتی منصوب کرد  

تقشه ی شهر بندر ترکمن
برای دیدن نقشه ی شهر کلیک کنید
راه های ارتباط با شهرداری

سامانه ارتباط مردمی : 137

تلفن های تماس: 01734422022-3

تلفن های تماس: 01734431366

دورنگار: 0173442024

پست الکترونیک info@bandartorkman.ir

حق انتشار اطلاعات براى شهردارى بندر ترکمنمحفوظ است