شیرمحمد ایری سرپرست شهرداری بندر ترکمن
پیام شهردار

31 شهریور ماه سالروز آغاز هفته دفاع مقدس بر تمام مردم میهن عزیزمان ایران و جان برکفان این مرز و بوم گرامیباد

5 مهر 1395

با پرداخت بموقع عوارض ما را در ساخت شهری زیبا یاری نمایید

به اطلاع شهروندان گرامی می رساند مراسم قرعه کشی بین آندسته از مؤدیانی که تا دهه مبارک فجر عوارض ممیزی و نوسازی خود را تسویه نمایند برگزار گردیده و جایزه ویژه یک دستگاه پراید به برنده خوش بخت اهدا میگردد

پیشرفت پروژه ها
نورپردازی خیابانهای سطح شهر
70%
روکش آسفالت خیابانهای سطح شهر
60%
احداث میدان تقاطع شهید بهشتی و ابوعمار
100%
گل کاری بلوارها و میادین
80%
مزایده ملک تجاری جنب ساختمان اداری شهرداری22 شهریور 1396
شهرداري بندرتركمن در نظر داردبرابر بند 5 مصوبه شماره 108– 18/03/96 شورای محترم اسلامی شهر و براساس ماده 13 آئین نامه مالی ملک تجاری جنب ساختمان اداری شهرداری را به  بصورت اجاره 5ساله طبق شرایط ذیل واگذار نماید..
پیام تبریک روز خبرنگار17 مرداد 1396
ن و القلم و مایسطرون جان   نباشد  جز  خبر  در  آزمون         هر که  را  افزون  خبر  جانش فزون اقتضای جان چو ای دل آگهی است       هر که آگه تر بود جانش قوی است 17مرداد روز شهادت..
اصلاحیه مناقصه فضای سبز1 تیر 1396
شهرداري بندرتركمن در نظر داردبرابر بند 2 مصوبه شماره 106– 10/02/96 شورای محترم اسلامی شهر و براساس ماده 13 آئین نامه مالی در نظر دارد امورات  فضای سبز شهررا از طریق مناقصه به مدت یکسال به شرکت هایی که  (دارای تاییدیه از اداره کار ورفاه اجتماعی ورتبه4یا5 کشاورزی از سازمان مدیریت..
اصلاحیه مناقصه خدمات شهری1 تیر 1396
    شهرداري بندرتركمن در نظر داردبرابر بند 1 مصوبه شماره 106– 10/02/96 شورای محترم اسلامی شهر و براساس ماده 13 آئین نامه مالی در نظر دارد امورات  خدمات شهررا از طریق مناقصه به مدت یکسال به شرکت هایی که  (دارای تاییدیه از اداره کار ورفاه اجتماعی )می باشند  طبق..
مناقصه عمومی فضای سبز و خدمات شهری27 خرداد 1396
شهرداری بندرترکمن در نظر دارد برابر بند 1 و2 مصوبه شماره 106- 10/2/96 شورای مخترم اسلامی شهر بندرترکمن و براساس ماده 13 آئین نامه مالی در نظر دارد امورات فضای سبز و خدمات شهری را از طریق مناقصه به مدت یکسال به شرکتهایی که توانایی انجام هردو امور را داشته و (دارای تاییدیه از اداره کار و رفاه امور..
مزایده ملک تجاری جنب ساختمان اداری شهرداری22 شهریور 1396
شهرداري بندرتركمن در نظر داردبرابر بند 5 مصوبه شماره 108– 18/03/96 شورای محترم اسلامی شهر و براساس ماده 13 آئین نامه مالی ملک تجاری جنب ساختمان اداری شهرداری را به  بصورت اجاره 5ساله طبق شرایط ذیل واگذار نماید..
پیام تبریک روز خبرنگار17 مرداد 1396
ن و القلم و مایسطرون جان   نباشد  جز  خبر  در  آزمون         هر که  را  افزون  خبر  جانش فزون اقتضای جان چو ای دل آگهی است       هر که آگه تر بود جانش قوی است 17مرداد روز شهادت..
اصلاحیه مناقصه فضای سبز1 تیر 1396
شهرداري بندرتركمن در نظر داردبرابر بند 2 مصوبه شماره 106– 10/02/96 شورای محترم اسلامی شهر و براساس ماده 13 آئین نامه مالی در نظر دارد امورات  فضای سبز شهررا از طریق مناقصه به مدت یکسال به شرکت هایی که  (دارای تاییدیه از اداره کار ورفاه اجتماعی ورتبه4یا5 کشاورزی از سازمان مدیریت..
اصلاحیه مناقصه خدمات شهری1 تیر 1396
    شهرداري بندرتركمن در نظر داردبرابر بند 1 مصوبه شماره 106– 10/02/96 شورای محترم اسلامی شهر و براساس ماده 13 آئین نامه مالی در نظر دارد امورات  خدمات شهررا از طریق مناقصه به مدت یکسال به شرکت هایی که  (دارای تاییدیه از اداره کار ورفاه اجتماعی )می باشند  طبق..
مناقصه عمومی فضای سبز و خدمات شهری27 خرداد 1396
شهرداری بندرترکمن در نظر دارد برابر بند 1 و2 مصوبه شماره 106- 10/2/96 شورای مخترم اسلامی شهر بندرترکمن و براساس ماده 13 آئین نامه مالی در نظر دارد امورات فضای سبز و خدمات شهری را از طریق مناقصه به مدت یکسال به شرکتهایی که توانایی انجام هردو امور را داشته و (دارای تاییدیه از اداره کار و رفاه امور..
مزایده ملک تجاری جنب ساختمان اداری شهرداری22 شهریور 1396
شهرداري بندرتركمن در نظر داردبرابر بند 5 مصوبه شماره 108– 18/03/96 شورای محترم اسلامی شهر و براساس ماده 13 آئین نامه مالی ملک تجاری جنب ساختمان اداری شهرداری را به  بصورت اجاره 5ساله طبق شرایط ذیل واگذار نماید..
پیام تبریک روز خبرنگار17 مرداد 1396
ن و القلم و مایسطرون جان   نباشد  جز  خبر  در  آزمون         هر که  را  افزون  خبر  جانش فزون اقتضای جان چو ای دل آگهی است       هر که آگه تر بود جانش قوی است 17مرداد روز شهادت..
اصلاحیه مناقصه فضای سبز1 تیر 1396
شهرداري بندرتركمن در نظر داردبرابر بند 2 مصوبه شماره 106– 10/02/96 شورای محترم اسلامی شهر و براساس ماده 13 آئین نامه مالی در نظر دارد امورات  فضای سبز شهررا از طریق مناقصه به مدت یکسال به شرکت هایی که  (دارای تاییدیه از اداره کار ورفاه اجتماعی ورتبه4یا5 کشاورزی از سازمان مدیریت..
اصلاحیه مناقصه خدمات شهری1 تیر 1396
    شهرداري بندرتركمن در نظر داردبرابر بند 1 مصوبه شماره 106– 10/02/96 شورای محترم اسلامی شهر و براساس ماده 13 آئین نامه مالی در نظر دارد امورات  خدمات شهررا از طریق مناقصه به مدت یکسال به شرکت هایی که  (دارای تاییدیه از اداره کار ورفاه اجتماعی )می باشند  طبق..
مناقصه عمومی فضای سبز و خدمات شهری27 خرداد 1396
شهرداری بندرترکمن در نظر دارد برابر بند 1 و2 مصوبه شماره 106- 10/2/96 شورای مخترم اسلامی شهر بندرترکمن و براساس ماده 13 آئین نامه مالی در نظر دارد امورات فضای سبز و خدمات شهری را از طریق مناقصه به مدت یکسال به شرکتهایی که توانایی انجام هردو امور را داشته و (دارای تاییدیه از اداره کار و رفاه امور..
اهم پروژه های در دست اجرا
تقشه ی شهر بندر ترکمن
برای دیدن نقشه ی شهر کلیک کنید
راه های ارتباط با شهرداری

سامانه ارتباط مردمی : 137

تلفن های تماس: 01734422022-3

تلفن های تماس: 01734431366

دورنگار: 0173442024

پست الکترونیک info@bandartorkman.ir

حق انتشار اطلاعات براى شهردارى بندر ترکمنمحفوظ است