رحمان بردی قاضی لار شهردار بندر ترکمن
پیشرفت پروژه ها
نورپردازی خیابانهای سطح شهر
70%
روکش آسفالت خیابانهای سطح شهر
60%
احداث میدان تقاطع شهید بهشتی و ابوعمار
100%
گل کاری بلوارها و میادین
80%
ارتباط مستقیم با مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گلستان11 دی 1348
برنامه ارتباط مردمی مستقیم مسئولین در بستر سامد با حضور سرکار خانم خلیلی (مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گلستان )..
آگهی اجاره جایگاه CNG از طریق شرکت های مجاز به بهره برداری11 دی 1348
شهرداری بندرترکمن در نظر دارد به استناد مادۀ (13)آیین نامۀ مالی شهرداریها نسبت به واگذاری یک جایگاه CNG واقع در بلوار مرحوم حاجی محمد عابدی کر ( ورودی جادۀ گمیشان) به صورت اجاره به مدت یک سال  طبق شرایط ذیل از طریق سامانۀ تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) اقدام نماید.;کلیه مراحل برگزاری مزایده تا..
دیدار شهردار با آتش نشانان به مناسبت روز آتش نشان11 دی 1348
شهردار بندرترکمن به مناسبت روز آتش نشانی و ایمنی با کارکنان آتش نشانی دیدار و از زحمات آن ها قدردانی کرد.  ..
مزایده عمومی (اجاره جایگاه CNG)11 دی 1348
شهرداری بندرترکمن در نظر دارد به استناد ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها نسبت به واگذاری یک جایگاه CNG واقع در بلوار مرحوم حاجی محمد عابدی کر (ورودی جادۀ گمیشان ) به صورت اجاره به مدت یک سال  طبق شرایط ذیل اقدام نماید. متقاضیان شرکت در مزایده می توانند با مراجعه به واحد امور قراردادهای شهرداری..
ارتباط مستقیم با مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گلستان11 دی 1348
برنامه ارتباط مردمی مستقیم مسئولین در بستر سامد با حضور سرکار خانم خلیلی (مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گلستان )..
آگهی اجاره جایگاه CNG از طریق شرکت های مجاز به بهره برداری11 دی 1348
شهرداری بندرترکمن در نظر دارد به استناد مادۀ (13)آیین نامۀ مالی شهرداریها نسبت به واگذاری یک جایگاه CNG واقع در بلوار مرحوم حاجی محمد عابدی کر ( ورودی جادۀ گمیشان) به صورت اجاره به مدت یک سال  طبق شرایط ذیل از طریق سامانۀ تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) اقدام نماید.;کلیه مراحل برگزاری مزایده تا..
دیدار شهردار با آتش نشانان به مناسبت روز آتش نشان11 دی 1348
شهردار بندرترکمن به مناسبت روز آتش نشانی و ایمنی با کارکنان آتش نشانی دیدار و از زحمات آن ها قدردانی کرد.  ..
مزایده عمومی (اجاره جایگاه CNG)11 دی 1348
شهرداری بندرترکمن در نظر دارد به استناد ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها نسبت به واگذاری یک جایگاه CNG واقع در بلوار مرحوم حاجی محمد عابدی کر (ورودی جادۀ گمیشان ) به صورت اجاره به مدت یک سال  طبق شرایط ذیل اقدام نماید. متقاضیان شرکت در مزایده می توانند با مراجعه به واحد امور قراردادهای شهرداری..
ارتباط مستقیم با مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گلستان11 دی 1348
برنامه ارتباط مردمی مستقیم مسئولین در بستر سامد با حضور سرکار خانم خلیلی (مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گلستان )..
آگهی اجاره جایگاه CNG از طریق شرکت های مجاز به بهره برداری11 دی 1348
شهرداری بندرترکمن در نظر دارد به استناد مادۀ (13)آیین نامۀ مالی شهرداریها نسبت به واگذاری یک جایگاه CNG واقع در بلوار مرحوم حاجی محمد عابدی کر ( ورودی جادۀ گمیشان) به صورت اجاره به مدت یک سال  طبق شرایط ذیل از طریق سامانۀ تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) اقدام نماید.;کلیه مراحل برگزاری مزایده تا..
دیدار شهردار با آتش نشانان به مناسبت روز آتش نشان11 دی 1348
شهردار بندرترکمن به مناسبت روز آتش نشانی و ایمنی با کارکنان آتش نشانی دیدار و از زحمات آن ها قدردانی کرد.  ..
مزایده عمومی (اجاره جایگاه CNG)11 دی 1348
شهرداری بندرترکمن در نظر دارد به استناد ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها نسبت به واگذاری یک جایگاه CNG واقع در بلوار مرحوم حاجی محمد عابدی کر (ورودی جادۀ گمیشان ) به صورت اجاره به مدت یک سال  طبق شرایط ذیل اقدام نماید. متقاضیان شرکت در مزایده می توانند با مراجعه به واحد امور قراردادهای شهرداری..
اهم پروژه های در دست اجرا
تقشه ی شهر بندر ترکمن
برای دیدن نقشه ی شهر کلیک کنید
راه های ارتباط با شهرداری

سامانه ارتباط مردمی : 137

تلفن های تماس: 01734422022-3

تلفن های تماس: 01734431366

دورنگار: 0173442024

پست الکترونیک info@bandartorkman.ir

حق انتشار اطلاعات براى شهردارى بندر ترکمنمحفوظ است

Téléchargeur de vidéos YouTube story saver Telecharger Video Instagram